METODIKY

METODIKA ZMÍRNĚNÍ NEGATIVNÍCH DŮSLEDKŮ HYDROLOGICKÝCH EXTRÉMŮ A EROZNÍCH ÚČINKŮ POVRCHOVÉHO ODTOKU AGRÁRNÍMI VALY (Případová studie Verneřice)

Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu MZe ČR NAZV 08-82126 „Zajištění harmonizace krajinotvorné, hydrologické a produkční funkce agrárních valů a teras pro diverzifikaci aktivit na venkově“, sub-projektu „Zmírnění negativních důsledků hydrologických extrémů a erozních účinků povrchového odtoku agrárními valy“.


Prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc., Doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc., Ing. Jitka Pešková, Ing. Milan Kasl
metodika ke stažení


METODIKA NÁVRHU A REALIZACE INFILTRAČNÍCH A ZÁCHYTNÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI OBNOVY HYDROLOGICKÝCH POMĚRŮ A ZPŮSOBŮ HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ

Metodika stanovení podkladů pro návrh a realizaci infiltračních a záchytných opatření a retenčních kapacit v rámci obnovy hydrologických poměrů v modelových oblastech Jizerských hor.


Prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc., Doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc., Prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc., Ing. Milan Kasl, Ing. Milan Sůva, Ing. Darina Vaššová, Ing. Michaela Hrabalíková
metodika ke stažení


METODIKA OPTIMALIZACE REKULTIVAČNÍCH A SANAČNÍCH POSTUPŮ PRO TĚŽBOU DEVASTOVANÉ KRAJINNÉ CELKY S DŮRAZEM NA OCHRANU VOD A EKOLOGICKOU STABILITU

Byl navržen soubor kritérií pro hodnocení způsobů rekultivačních postupů a byly vytvářeny jejich priority. Dále byla stanovena metodika geneze transformačních funkcí k vytvoření databáze ukazatelů rekultivačních postupů (REKU). Soubor variant a soubor kritérií se optimalizují metodou maticové algebry tak, aby vektor ukazatelů biotechnických opatření nabýval maximálních hodnot. U všech těchto variant byl vždy kladen důraz na optimální vodní režimy rekultivované krajiny (blízké přírodě) a na ochranu vod. Proto multikriteriální hodnocení vodních režimů ve prospěch akumulace a retence je navrhováno pro Radovesickou výsypku jako optimální rekultivační varianta (Vb a Vc). Současně byly komparativně navrhovány varianty řízené sukcese na menších územích výsypky.


Prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc., Doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc. Prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc., Ing. Petr Čermák, CSc., Ing. František Křovák, CSc., Ing. Milan Kasl, Ing. Jana Novotná, Ing. Darina Vaššová, Ing. Michaela Hrabalíková, Ing. Eva Pánková
metodika ke stažení


OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY PŘED EROZÍ

Novelizovaná Metodika byla zpracována zejména na základě výsledků výzkumného projektu NAZV QH 72085 "Diferenciace protierozních opatřební podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů" řešeného na KBÚK FŽP ve spolupráci s MU v Brně a VÚMOP v.v.i. Odbor přímých plateb MZe ČR vydal Osvědčení o uznání této Metodiky jako certifikované a byla publikována na základě doporučení Ústředního pozemkového úřadu MZe ČR. Metodika poskytuje podklady pro určování ohroženosti půd erozí, velikosti povrchového odtoku a navrhování protierozních opatření organizačního, agrotechnického a technického charakteru. Je určena především projektantům pozemkových úprav a samostatných projektů protierozních opatření, ale i uživatelům, resp. obhospodařovatelům zemědělských pozemků.


Prof.Ing.Miloslav Janeček,DrSc. a kolektiv odborných pracovníků z FŽP ČZU Praha, VÚMOP v.v.i., MU Brno, FSv ČVUT Praha, VUT Brno, TF ČZU a ÚZEI.
metodika ke stažení


Technická protierozní opatření Hrazení bystřin a strží

Cílem hrazení bystřin je úprava či obnova přirozeného vodního biotopu toku v celém rozsahu průtoků. Mělo by jít o komplexní opatření úprav odtokových poměrů v povodí biotechnickými prostředky a následně úprav v korytech a strží převážně stavebně technickými prostředky. Důraz je kladen na přírodě blízká řešení (cílená volba opevnění, volba materiálu, migrační prostupnost toku, vegetační doprovody, krajinný ráz apod.). Vzhledem k velkým sklonům povodí a vlastního toku je třeba řešit splaveninový režim toku a protipovodňovou ochranu území. Důsledně je třeba rozlišovat rozdílné cíle úprav v intravilánu a extravilánu.


Ing. František Křovák, CSc., Prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc. FŽP ČZU Praha, Ing. Václav Kadlec, Ph.D. VÚMOP v.v.i.
metodika ke stažení


Certifikovaná metodika výzkumného projektu TAČR TA02020402 (2012-2015)

Manuály pro hydrologické modely KINFIL (Příloha C) a FOURIER (Příloha E) včetně 2 software


Prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc. FŽP ČZU Praha
Certifikovaná metodika
Prysk - soubor map
CM_Příloha C - KINFIL
CM_Příloha E - FOURIER


NAZV QJ1220033 (2012-2015)

Model WBCM (Water Balance Conceptual Model) je klasifikován jako model deterministický, konceptuální, celistvý, nelineární. Jeho parametry jsou pravděpodobnostně rozděleny po ploše povodí tak, aby byla zachována jejich plošná variabilita. Každý kapacitní element modelu reprezentuje přirozenou zásobu vody v jednotlivých vertikálních subsystémech hydrologického profilu.


Prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc. FŽP ČZU Praha
Bilanční Model WBCM-7- ÚVOD
Software WBCM-7
Vstupní data-Kostice2012
Výstupní data PN_2012


Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy

Certifikovaná metodika výsledku výzkumu, vývoje a inovací


Radek Roub, Pavel Novák, Michal Veverka, Tomáš Hejduk, Jana Maxová, Antonín Zajíček, Luděk Bureš, Lucie Ptáčníková
Metodika - ke stažení


Využití hydrologického měření při schematizaci koryt vodních toků pro potřeby hydrodynamických modelů na podkladě dat leteckého laserového skenování

Certifikovaná metodika výsledku výzkumu, vývoje a inovací


Pavel Novák, Radek Roub, Filip Urban, Tomáš Vybíral, Tomáš Hejduk, Jana Maxová, Antonín Zajíček, Luděk Bureš
Metodika - ke stažení


Metodika provádění a vyhodnocování krátkodobých hydrodynamických zkoušek na reálných vrtech

Udržitelné využívání zásob podzemních vod v ČR


prof. Ing. Pavel Pech, CSc., doc. Ing. Petr Máca, Ph.D., doc. Ing. Michal Kuráž, Ph.D., Ing. Daniel Kahuda - FŽP ČZU Praha
RNDr. František Pastuszek - Vodní zdroje, a.s., Praha
Metodika - ke stažení


Nové technologie batymetrie vodních toků a nádrží pro stanovení jejich zásobních kapacit a sledování množství a dynamiky sedimentů

Obsahem metodiky je prezentace vhodných metod pro získání relevantních dat o batymetrii vodních toků a nádrží. Základním cílem je zavedení nových metodických přístupů pro stanovení kapacit vodních toků a nádrží ve vazbě na sledování množství a dynamiky sedimentů do uživatelské praxe.


prof. Ing. Pavel Pech, CSc., doc. Ing. Petr Máca, Ph.D., doc. Ing. Michal Kuráž, Ph.D., Ing. Daniel Kahuda - FŽP ČZU Praha
RNDr. František Pastuszek - Vodní zdroje, a.s., Praha
Metodika - ke stažení


Technologie připevnění a stabilizace měřicí aparatury RiverSurveyor M9 na kajaku za účelem měření batymetrie malých vodních nádrží

Technologie připevnění a stabilizace měřicí aparatury RiverSurveyor M9 za účelem sběru dat pomocí upraveného kompozitního kajaku.


Ing. Václav Hradilek, Ing. Radek Roub, Ph.D., RNDr. Pavel Novák, Ph.D., Ing. Tomáš Vybíral, Ing. Štěpán Marval, Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D., Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Luděk Bureš - FŽP ČZU Praha
Metodika - ke stažení


Technologie připevnění a stabilizace měřicí aparatury RiverSurveyor M9 na trimaranu za účelem měření batymetrie malých vodních nádrží

Technologie pro nesení RiverSurveyoru M9 v podobě trimaranu představuje nosné plavidlo, které je konstruováno jako poloautomatizovaná loď disponující trupem lodi a dvěma stabilizačními plováky.


Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Radek Roub, Ph.D., Ing. Štěpán Marval, Ing. Tomáš Hejduk, Ph.D., Ing. Pavel Čuba, Ing. Václav Hradilek, RNDr. Pavel Novák, Ph.D., Ing. Tomáš Vybíral, Ing. Luděk Bureš
Metodika - ke stažení