Autorizovaný software

Program Flood_V - Výpočet objemu N-letých povodňových vln

Program Flood_V je produkt Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Katedra biotechnických úprav krajiny.

Program Flood_V vypočte objem návrhové povodňové vlny proporcionálně s TUH, jestliže je zadána hodnota maximálních průtoků dle ČHMÚ.
Jednotkový hydrogram TUH_SCS je vyjádřen na základě transformace standardního TUH_SCS dle realných fyziografických charakteristik


verze 1 - 7.12.2010
  Flood_V - program /při použití IE, stáhněte zazipovaný archiv a spusťte program po jeho rozbalení/
  Flood_V - dokumentace
  Flood_V - ZIP archiv programu s dokumentacíDES_RAIN

Program slouží k výpočtu výšek přívalových dešťů ruzných dob trvání s pravděpodobností opakování jednou za N let a náhradních intenzit těchto deštů metodou redukce jednodenních maximálních srážkových úhrnů.


Autoři: Vaššová D., Kovář P.
  DES_RAIN - program /při použití IE, stáhněte zazipovaný archiv a spusťte program po jeho rozbalení/
  DES_RAIN - dokumentace, uživatelská příručka
  DES_RAIN - ZIP archiv programu s dokumentacíDES_RAIN VARIABLE

Výpočetní prostředí pro návrhové deště a jejich průběh.


Autoři: Kovář P., Heřmanovská D., Sůva, M.
  DES_RAIN Variable - program /při použití IE, stáhněte zazipovaný archiv a spusťte program po jeho rozbalení/
  DES_RAIN Variable - dokumentace, uživatelská příručkaInvers_shluk

Program Invers shluk slouží k odhadu zájmových hydrologických charakteristik na nepozorovaných povodích


Autoři: Heřmanovský M.
  INVERS_SHLUK - ZIP archiv programu
  INVERS_SHLUK - dokumentace, uživatelská příručkaAgrární valy a vodní režim

Vyhodnocení a vzájemné porovnání kvality zájmových ploch s agrárními valy ve vztahu k vodnímu režimu krajiny


Autoři: Štibinger J., Kovář P.
  Agrární valy - dokumentace, uživatelská příručka
  Agrární valy - program /optimalizováno pro MS Office 2010/Kalkulátor polohy HPV

Výpočet úrovně hladiny podzemní vody /v čase t (dni) a ve vzdálenosti x (m) od kanálu/


Autoři: Štibinger J., Kovář P., Křovák F., Kasl M.
  Kalkulátor hladiny - dokumentace, uživatelská příručka
  Kalkulátor hladiny - program CZ /optimalizováno pro MS Office 2010/
  Kalkulátor hladiny - program ENG /optimalizováno pro MS Office 2010/Stanovení optimální varianty rekultivace

Použití multikriteriální analýzy pro hodnocení různých rekultivačních postupů v krajině – stanovení optimální varianty rekultivace


Autoři: Kovář P., Křovák F., Štibinger J.
  Varianty rekultivace - dokumentace, uživatelská příručka
  Varianty rekultivace - program /optimalizováno pro MS Office 2010/Gorint

Program slouží jako gridově orientovaný interpolátor, který umožňuje prostorové interpolace povrchů (např. nadmořské výšky) ze zadaných bodů obsahujících informaci o měřené hodnotě analyzované veličiny. Takovou veličinou může být kromě nadmořské výšky např. koncentrace těžkých kovů v půdě, půdní hydraulická vodivost, úhrn srážek, výška sněhové pokrývky nebo jakákoli další prostorově orientovaná veličina. Program nabízí geostatistické metody interpolace ordinary kriging a universal kriging, a dále deterministickou metodou IDW. Výstupem programu je rastr (tvořený ortogonálním gridem), který je možno vizualizovat nebo ho dále zpracovávat v prostředí GIS.


Autoři: Bašta P.
  Gorint - ZIP archiv programu
  Gorint - dokumentace programuKINFIL

Model KINFIL je urcen pro stanovení návrhových prutoku ovlivnených antropogenní cinností,jako napr. zmena kultur, odlesnení nebo urbanizace, a simulaci významných odtokových procesu.


Autoři: Kovář P., Vaššová D.
  KINFIL - dokumentace modeluTransformace dat dle podmínek datového modelu ÚAP KÚÚK

Nástroj byl vyvinut za účelem usnadnění zpracování digitálních dat dle podmínek datového modelu ÚAP KÚÚK. Software je tvořen více oddělenými nástroji, které slouží k úpravě datové struktury vstupních dat. Program je postaven na implementaci datové transformace na základě vstupního, bázového souboru, který obsahuje všechny potřebné údaje a datové identifikátory, nutné k tvorbě datového modelu. V současnosti se pracuje na rozšíření aplikace pro více datových modelů v ČR. Nástroj je určen pro zpracovatele územních plánů v prostředí ArcGIS. Dále pak pro všechny uživatele prostorových dat, která pomocí tohoto programu získají jasnou datovou strukturu a budou tedy vhodně využitelná pro prosotorové modelování v krajinném a územním plánování.


Autoři: Machoň V.
  Transformace dat dle podmínek datového modelu ÚAP KÚÚK v1.0 - ZIP archiv programuRetCap

Calculation of drainage retention capacity R(t)


Autoři: Štibinger J.
  RetCap - dokumentace, uživatelská příručka
  RetCap - program /optimalizováno pro MS Office 2010/VsakExperiment

Stanovení hydraulické vodivosti K (M.T-1) terénním vsakovacím experimentem


Autoři: Štibinger J.
  Vsak_Experiment - dokumentace, uživatelská příručka
  Vsak_Experiment - program /optimalizováno pro MS Office 2010/Analytický nástroj pro hodnocení ohroženosti kritické infrastruktury při povodních

Aplikace byla vyvinuta jakožto podpůrný, predikční nástroj krizového plánování pro hodnocení ohroženosti kritické infrastruktury při povodních. Aplikace je schopna vyhodnocovat objekty technické i dopravní infrastruktury. Kostra aplikace byla navržena tak, aby bylo možné jako vstupní data používat bodové, liniové i plošné objekty. Prostředí aplikace bylo vytvořeno na platformě Microsoft .NET. Aplikace byla vytvořena jako externí nástroj do aplikace ArcGIS 10 (10.1) formou Add-in.


Autoři: Šebková M.
  Analytický nástroj pro hodnocení ohroženosti kritické infrastruktury při povodních - programSoftware pro hodnocení komerční suburbanizace podél liniových staveb

Software slouží k hodnocení existence / neexistence komerčních areálů ve vybrané zájmové oblasti podél liniových staveb. Součástí aplikace je i vytvoření segmentované obalové zóny v předem definované vzdálenosti, na základě uživatelem zadaných vstupních parametrů. Nástroj byl vyvinut na platformě Microsoft .NET 3.5 jako doplňující nástroj (Add-in) do aplikace ArcGIS 10 (10.1).


Autoři: Šebková M.
  Software pro hodnocení komerční suburbanizace podél liniových staveb - programSoftware pro hodnocení využitelnosti evakuačních tras v evakuované oblasti

Software slouží k ohodnocení vytíženosti evakuačních tras z evakuovaných oblastí. Výstupem aplikace je shapefile, s parametry vytíženosti evakuační trasy bez ohledu na počet evakuovaných osob. Evakuační trasy jsou transformovány do 3D modelu zájmové oblasti, aby co nejlépe implementovali charakter okolního terénu. Aplikace byla vytvořena na platformě Microsoft .NET 3.5 formou Add-in extense do aplikace ArcGIS 10 (10.1)


Autoři: Šebková M.
  Software pro hodnocení využitelnosti evakuačních tras v evakuované oblasti - programSoftware pro relativní hodnocení umístění investice v podobě energetického zdroje v prostoru

Software slouží k nalezení nejvhodnější varianty umístění investice v podobě energetického zdroje v prostoru. Kritérii pro umístění jsou přepravní náklady na transport suroviny z místa produkce k místu zpracování. Dále pak technické parametry dopravních prostředků (spotřeba paliva a objem nákladového prostoru) a charakter dopravní sítě. Software je vyvinut na platformě Microsoft .NET 3.5, jakožto extense (Add-in) do aplikace ArcGIS 10 a ArcGIS10.1.


Autoři: Šebková M.
  Software pro relativní hodnocení umístění investice v podobě energetického zdroje v prostoru - programVodivosti

Přepočty hydraulických vodivostí v podmínkách ČR.


Autoři: Sůva M., Štibinger J.
  Vodivosti_v10202 - programCroSolver

Program CroSolver (‚Cross section Solver’) je určen pro výpočet průtočného profilu toku na základě souřadnic břehu, zaměřených laserovým scanováním. Program umožňuje preprocessing dat – identifikace vzájemných bodů a seřazení profilů, stanovení příčných profilů a výpočet průtočného profilu. Výstupem jsou textové soubory obsahující původní a nově vypočtené souřadnice bodů v příčných profilech toku. Volitelná je možnost grafických výstupů. Program CroSolver byl vytvořen jako knihovna funkcí pro programovací jazyk R.


Autoři: Havlíček V., Roub R., Pech P., Hejduk T.
Kontakt na autora: havlicekv@fzp.czu.cz
Podporované platformy: GNU/Linux, MS Windows
  CrosSolver - zdrojové kódy
  CrosSolver - manuálRadFlow

RadFlow is program for solution of real well by means of Laplace transform. For inverse transform Algorith 368 developed by Stehfest is used. The calculation is done for given well storativity and coefficient of additional resistances at a well. The graphical output is dependence of dimensionless drawdown at a well and dimensionless time.


Autoři: Holub J., Pech P.
Kontakt na autora: holub@fzp.czu.cz
  Radflow - programIntegrovaný systém závlaha – odvodnění pro stanovení úrovně hladiny vody pod terénem včetně 3-D zobrazení

Pro proces závlah:
Pro hodnoty evapotranspirací, uvažované postupně Et (mm/den) = 1, 2, 3, 4 a 5, jsou pro vybraná X (m), vzdálenosti od příkopu, určeny hodnoty Y(x) (m), výšky vody v pórovitém prostředí lužních lesů od úrovně srovnávací roviny. Zároveň jsou určeny úrovně hladiny podzemní vody pod terénem h(x) (m) ve vzdálenosti X (m) od příkopu.
Pro proces odvodnění:
Pro hodnoty dotací R (mm/den), uvažované postupně R (mm/den) = 1, 2, 3, 4 a 5, jsou pro vybraná X (m), vzdálenosti od příkopu, určeny hodnoty Yo(x) (m), výšky vody v pórovitém prostředí lužních lesů od srovnávací roviny. Dále jsou v procesu odvodnění určeny úrovně hladin podzemní vody pod terénem ho(x) (m) ve vzdálenosti X (m) od příkopu.


Autoři: Štibinger J., Sůva M.
  Dotace srážky - závlahy - program
  Dotace srážky - odvodnění - programSoftware pro prevenci a zvládání bezpečnostních rizik

Software ve formě geodatabázového systému pro správu dat využitelných při řešení krizových situací. Vzniklá informační platforma slouží jako nástroj pro podporu koordinované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu či pro krizové manažery. Samotná geodatabáze je vyvinuta na bázi GIS s plnou kompatibilitou i do oblastí CAD. Je konstruována jako otevřený informační systém skládající se z pevné datové základny a přídavných datových modulů, které zastřešují jednotlivé oblasti potenciálních rizik (povodně, požáry, sesuvy, provozní havárie, lavinové nebezpečí, potenciální teroristické útoky).


Autoři: R. Roub, P. Novák, M. Veverka, T. Hejduk, P. Bašta, P. Pech, L. Bureš, P. Máca
  webové stránky projektu

Dedikace: Software vznikl za podpory Ministerstva vnitra ČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015 (BV II/2-VS), projektu VG20132015127 – „Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy“.
TAČR TA02020402 Certifikovaná metodika optimalizace vodního režimu krajiny ke snižování dopadů hydrologických extrémů (2012-2015)

Software pro hydrologické modely KINFIL a FOURIER


Prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc. FŽP ČZU Praha
KINFIL 2015
FOURIER 2015

BathySol for ArcGIS

Nástroj BathySol_ToolBox (Bathymetric-SolverToolBox) pro přípravu geometrických dat na podkladě syntézy dat hydrologického měření s daty leteckého laserového skenování (LLS) byl vytvořen jako nástroj ArcToolBox pro ArcGIS pomocí programovacího jazyku Python. Nástroj umožňuje preprocessing dat na základě vložených příčných profilů. Výstupem je soubor ve formátu shapefile (*.shp) obsahující bodovou síť na základě které je možné vytvořit bathymetrický model koryta říčního toku. Po přidání prostorových topografických dat z LLS je možné vytvořit kompletní topografický model reprezentující říční koryto i široké okolí. Takto vytvořený topografický model pak lze použít pro účely hydrodynamického modelování.


Luděk Bureš, Radek Roub, Petr Máca, Pavel Pech
  Bathysol - toolbox
  Bathysol - manual

Bathy_supp

Nástroj Bathy_supp je určen pro doplnění batymetrické informace u vodních toků do již existujícího DMT, který tuto informaci neobsahuje. Typickým příkladem je DMT pořízený metodou LLS, kdy bylo pro skenování použito infračerveného laserového paprsku. Tento paprsek je vodní hladinou pohlcován a DMT vytvořený z takovýchto dat neobsahuje žádnou výškovou informaci popisující koryto vodního toku. Program Bathy_supp je schopen na základě DMT, průtoku (v době snímání dat DMT) a Manningova součinitele drsnosti vytvořit model koryta vodního toku. Model vodního toku lze posléze se vstupním DMT spojit za vzniku zpřesněného DMT. Toto zpřesnění má vliv na následné použití DMT, zejména pak v jeho hydrologických nebo hydrodynamických aplikacích.


KVHEM FŽP ČZU v Praze
  Bathy_supp - program
  Bathy_supp - manual